การยื่นใบคำร้องขออนุญาตแต่งกายข้ามเพศเข้ารับประสาทปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

1. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

2.ส่งเอกสารที่สำนักพัฒนานักศึกษาเพื่อดำเนินการต่อไป

สำนักพฒนานักศึกษา

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  โทร 044 009 711  ต่อ 101 

>>NEWS YOU HAVE MISSED