งานเกี่ยวกับนักศึกษา

เงินกองทุนช่วยเหลือนักศึกษากรณีบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

ขั้นตอนการยื่นแบบฟอร์มขอรับเงินกองทุนช่วยเหลือนักศึกษากรณีบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

1. เตรียมเอกสาร

1.เตรียมเอกสาร
– ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล (สำเนา / เซ็นสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย)
– ใบรับรองแพทย์ (สำเนา / เซ็นสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย)
– สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา (สำเนา / เซ็นสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย)
– สำเนาสมุดเลขที่บัญชีธนาคาร (ธ.กสิกรไทย/ธ.กรุงไทย) (สำเนา / เซ็นสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย)

2. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

3.อาจารย์ที่ปรึกษาเซ็นรับรอง (ช่องความเห็นผู้บังคับบัญชาขั้นต้น)

4.ส่งเอกสารที่สำนักพัฒนานักศึกษาเพื่อดำเนินการต่อไป

สมุดจิตอาสา

ขั้นตอนการปฏิบัติของนักศึกษาที่ทำกิจกรรมจิตอาสา

ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ปี พ.ศ. 2542

ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

1. เตรียมเอกสาร

 1. ใบรับรองการเป็นนักศึกษา  ตัวจริง 1 ชุด / สำเนา 2 ชุด เซ็นสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย
  • นักศึกษาติดต่อขอใบรับรองการเป็นนักศึกษา ได้ที่ สำนักบริการการศึกษา
 2. สำเนาใบสำคัญ สด.9  สำเนาหน้า-หลัง 3 ชุด เซ็นสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อยทั้งด้านหน้า-หลัง
  • นักศึกษาติดต่อขอรับใบสำคัญ สด.9 ได้ที่สัสดีอำเภอตามภูมิลำเนาเกิด 
 3. สำเนาหมายเรียกพลทหาร สด.35 สำเนาหน้า-หลัง 3 ชุด เซ็นสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อยทั้งด้านหน้า-หลัง
  • นักศึกษาติดต่อขอรับใบสำคัญ สด.35 ได้ที่สัสดีอำเภอตามภูมิลำเนาเกิด 
 4.  สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนา 3 ชุด เซ็นสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (สำเนา 3 ชุด เซ็นสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย)

2. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

นักศึกษาชาย สัญชาติไทย ที่มีอายุครบ๒๐ ปีบริบูรณ์ (นักศึกษาชายที่เกิดปี พ.ศ.  ตามบัตรปปช.) และไม่ได้เรียนนักศึกษาวิชาทหาร ร.ด
ตามหลักสูตร จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการ ในเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ ต้องเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหาร
กองประจำการในเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ ต้องกรอกแบบฟอร์มที่มหาลัยกำหนดให้ครบถ้วน 

3. ส่งเอกสารที่สำนักพัฒนานักศึกษาเพื่อดำเนินการต่อไป

ให้นักศึกษาที่ทำเรื่องผ่อนผันกำหนดส่งตามระยะเวลาที่สำนักพัฒนานักศึกษาเท่านั้น มิเช่นนั้นจะหมดสิทธิ์ผ่อนผันทันที

ย้ายสิทธิ์ประกันสุขภาพ สปสช.

ขั้นตอนการยื่นแบบฟอร์มขอรับเงินกองทุนช่วยเหลือนักศึกษากรณีบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

1. เตรียมเอกสาร

1.เตรียมเอกสาร
– รับใบคำร้องได้ที่ สำนักพัฒนานักศึกษา และตามคณะวิชานั้นๆ หรือดาวโหลดเอกสารใบคำร้องได้ในเพจสำนักพัฒนานักศึกษา หรือ เว็บไซต์สำนัก พัฒนานักศึกษา
– กรอกข้อมูลลงในใบคำร้องให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารตามใบคำร้องที่ระบุ พร้อมนำส่งที่สำนักพัฒนานักศึกษา
– รอทราบผลหลังจากที่สำนักพัฒานักศึกษานำมูลเช็คสิทธิ์ ส่ง รพสต. ภายใน15 วัน

2. หลักฐานประกอบ

– สำเนาบัตรประจำตัวประชำชน หรือบัตรหรือเอกสารอื่นใดที่ทางราชการ ออกให้ – สำเนาสูติบัตร หรือใบเกิด (กรณีเด็กอำยุต่ำกว่า 15 ปี) – สำเนานำทะเบียนบ้านผู้มีชื่ออยู่ พร้อมเซ็นรับรองสำเนา – กรณีพักอาศัยไม่ตรงทะเบียนบ้าน แนบสำเนาทะเบียนบ้านพักอาศัยจริง และเอกสารรับรองว่าพักอาศัยอยู่จริง เช่น หนังสือรับรองจากเจ้าของบ้าน หรือ (ผู้นำชุมชนพร้อมสำเนาทะเบียนบ้านผู้รับรอง) ระบุชื่อผู้ขอลงทะเบียน – กรณีมอบอำนาจแนบสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ 2 ฉบับ

เอกสารทุกอย่างต้องมี 2 ฉบับ

3.กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

4.ส่งเอกสารที่สำนักพัฒนานักศึกษาเพื่อดำเนินการต่อไป

การยื่นใบคำร้องขออนุญาตแต่งกายข้ามเพศ เข้ารับประสาทปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

1. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

2.ส่งเอกสารที่สำนักพัฒนานักศึกษาเพื่อดำเนินการต่อไป

>>NEWS YOU HAVE MISSED