ประกันอุบัติเหตุ

เงินกองทุนช่วยเหลือนักศึกษากรณีบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

ขั้นตอนการยื่นแบบฟอร์มขอรับเงินกองทุนช่วยเหลือนักศึกษากรณีบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

1. เตรียมเอกสาร

1.เตรียมเอกสาร
– ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล (สำเนา / เซ็นสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย)
– ใบรับรองแพทย์ (สำเนา / เซ็นสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย)
– สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา (สำเนา / เซ็นสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย)
– สำเนาสมุดเลขที่บัญชีธนาคาร (ธ.กสิกรไทย/ธ.กรุงไทย) (สำเนา / เซ็นสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย)

2. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

3.อาจารย์ที่ปรึกษาเซ็นรับรอง (ช่องความเห็นผู้บังคับบัญชาขั้นต้น)

4.ส่งเอกสารที่สำนักพัฒนานักศึกษาเพื่อดำเนินการต่อไป

สำนักพฒนานักศึกษา

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  โทร 044 009 711  ต่อ 101 

>>NEWS YOU HAVE MISSED