ผ่อนผันทหาร /รด.

ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ปี พ.ศ. 2542

ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

1. เตรียมเอกสาร

 1. ใบรับรองการเป็นนักศึกษา  ตัวจริง 1 ชุด / สำเนา 2 ชุด เซ็นสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย
  • นักศึกษาติดต่อขอใบรับรองการเป็นนักศึกษา ได้ที่ สำนักบริการการศึกษา
 2. สำเนาใบสำคัญ สด.9  สำเนาหน้า-หลัง 3 ชุด เซ็นสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อยทั้งด้านหน้า-หลัง
  • นักศึกษาติดต่อขอรับใบสำคัญ สด.9 ได้ที่สัสดีอำเภอตามภูมิลำเนาเกิด 
 3. สำเนาหมายเรียกพลทหาร สด.35 สำเนาหน้า-หลัง 3 ชุด เซ็นสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อยทั้งด้านหน้า-หลัง
  • นักศึกษาติดต่อขอรับใบสำคัญ สด.35 ได้ที่สัสดีอำเภอตามภูมิลำเนาเกิด 
 4.  สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนา 3 ชุด เซ็นสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (สำเนา 3 ชุด เซ็นสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย)

2. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

นักศึกษาชาย สัญชาติไทย ที่มีอายุครบ๒๐ ปีบริบูรณ์ (นักศึกษาชายที่เกิดปี พ.ศ.  ตามบัตรปปช.) และไม่ได้เรียนนักศึกษาวิชาทหาร ร.ด
ตามหลักสูตร จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการ ในเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ ต้องเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหาร
กองประจำการในเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ ต้องกรอกแบบฟอร์มที่มหาลัยกำหนดให้ครบถ้วน 

3. ส่งเอกสารที่สำนักพัฒนานักศึกษาเพื่อดำเนินการต่อไป

ให้นักศึกษาที่ทำเรื่องผ่อนผันกำหนดส่งตามระยะเวลาที่สำนักพัฒนานักศึกษาเท่านั้น มิเช่นนั้นจะหมดสิทธิ์ผ่อนผันทันที

สำนักพฒนานักศึกษา

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  โทร 044 009 711  ต่อ 101 

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing

There are many variations of passages of Lorem Ipsum

Where does it come from? Contrary to popular belief

Here are many variations of passages of Lorem Ipsum

>>NEWS YOU HAVE MISSED