ขั้นตอนย้ายสิทธิประกันสุขภาพ

ย้ายสิทธิ์ประกันสุขภาพ สปสช.

ขั้นตอนการยื่นแบบฟอร์มขอรับเงินกองทุนช่วยเหลือนักศึกษากรณีบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

1. เตรียมเอกสาร

1.เตรียมเอกสาร
– รับใบคำร้องได้ที่ สำนักพัฒนานักศึกษา และตามคณะวิชานั้นๆ หรือดาวโหลดเอกสารใบคำร้องได้ในเพจสำนักพัฒนานักศึกษา หรือ เว็บไซต์สำนัก พัฒนานักศึกษา
– กรอกข้อมูลลงในใบคำร้องให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารตามใบคำร้องที่ระบุ พร้อมนำส่งที่สำนักพัฒนานักศึกษา
– รอทราบผลหลังจากที่สำนักพัฒานักศึกษานำมูลเช็คสิทธิ์ ส่ง รพสต. ภายใน15 วัน

2. หลักฐานประกอบ

– สำเนาบัตรประจำตัวประชำชน หรือบัตรหรือเอกสารอื่นใดที่ทางราชการ ออกให้ – สำเนาสูติบัตร หรือใบเกิด (กรณีเด็กอำยุต่ำกว่า 15 ปี) – สำเนานำทะเบียนบ้านผู้มีชื่ออยู่ พร้อมเซ็นรับรองสำเนา – กรณีพักอาศัยไม่ตรงทะเบียนบ้าน แนบสำเนาทะเบียนบ้านพักอาศัยจริง และเอกสารรับรองว่าพักอาศัยอยู่จริง เช่น หนังสือรับรองจากเจ้าของบ้าน หรือ (ผู้นำชุมชนพร้อมสำเนาทะเบียนบ้านผู้รับรอง) ระบุชื่อผู้ขอลงทะเบียน – กรณีมอบอำนาจแนบสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ 2 ฉบับ

เอกสารทุกอย่างต้องมี 2 ฉบับ

3.กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

4.ส่งเอกสารที่สำนักพัฒนานักศึกษาเพื่อดำเนินการต่อไป

สำนักพัฒนานักศึกษา

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  โทร 044 009 711  ต่อ 101 

>>NEWS YOU HAVE MISSED